Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 13. februára 2016 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Žiadosť firmy MT WOOD – informácia
 5. Štátny stavebný dohľad – odstránenie stavby bez povolenia
 6. Geometrický plán na rómskej osade – Zmluva o dlhodobom prenájme pozemkov pod príbytkami
 7. Záväzné stanovisko obce k pripravovanej stavbe v k. ú. Lenartov
 8. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lenartov
 9. Správa hlavnej kontrolórky o pridelených dotáciách z rozpočtu obce v r. 2015
 10. Diskusia – rôzne
 11. Záver

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 1-2016 13.02.2016
Veľkosť súboru: (87.6 KiB) | Zobrazené 189 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 12. októbra 2017
Uznesenia - 1 13.02.2016 145-155
Veľkosť súboru: (147.6 KiB) | Zobrazené 308 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 12. októbra 2017

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 13.02.
Ján Beňa O
Dušan Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák x
Ján Frandofer O
Dana Chomjaková x
Jozef Leškovský O
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 561 krát

Permanent link to this article: https://lenartov.obecnyarchiv.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-13-februara-2016-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.